مشاورة شناختی - رفتاری

آخرین اخبار فروشگاه

مشاورة شناختی - رفتاری

مشاورة شناختی - رفتاری

دسته: علوم انسانی

بازدید: 159 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 1075 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 152

مشاورة شناختی رفتاری

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

مشاورة شناختی - رفتاری

مشاورة شناختی  رفتاری به مشاهدات روزانه از رفتارهای افراد می پردازد كه نسبت به موقعیتی
واحد، واكن شهای متفاوتی از خود نشا ن می دهند. در ابتدا ی قرن اول میلادی اپیكتیتوس فیلسوف رواقی چنین
نوشت :"مردم قبل از ای ن كه از برخورد با رویدادها رنجیده شوند، بیشتر از برداشت های خود از آنها، متأثر می شوند."
توجیهی كه نظریه پردازان شناختی - رفتاری مانند ب ك و همكاران ( 1979 ) و الیس ( 1962 ) در مورد ای ن پدیده ارائه
داده اند، ای ن است كه تفسیر ی ك فرد از ی ك موقعیت ، تأثیر عمده ای بر عواط ف و رفتار بعد ی او خواهد داش ت. به
عنوان مثال ، فردی ممكن است از ای ن كه یكی از همكارانش به نام "جان " امروز صب ح در راهرو ی اداره ، جوا ب سلام
او را نداد ه عصبانی شده ، ای ن كار او را ب یاحترامی نسبت به خود تلق ی كند. اما دیگری همین برخورد منف ی را نادید ه
بگیرد و حتی نسبت به او احساس ترحم و دلسوزی كند و بگوید: "عجب ، ای ن آقا دچار مشك ل روحی شده و
اعصابش به طوركلی درهم ریخته است !"و سپ س با ب یاعتنایی از كنار قضی ه بگذرد. پس یك موقعیت تنها می تواند از
زوایای متفاوتی دیده شود كه بعضی از آنها سازگارانه تر از برخی دیگرند.
نخستین وظایف درمانی در درمان های شناختی - رفتاری ، همان گونه كه بك و الیس قبل از دیگرا ن
مطالعه كرده اند، این است كه به مراجعان خود كمك كنند تا به دقت سازگارانه ترین و معقول ترین تفسیر را از یك
موقعیت برداشت كرده و رفتارهای ی را پیش ه كنند كه با آن زاویة دید جدید هماهنگ باشد. استعاره ای كه زیربنای
رویكرد شناخت ی- رفتاری است ، همانند مورد كس ی است كه با یك دوربین عكاسی ، چند عدس ی، فیلتر و لواز م
اختیاری دیگر كار می كند. این الگو بر ای ن موضوع اشاره دارد كه یك فرد دارای مشكل بهداشت روان ، از نظر كیف ی
باشخصی كه هیچ مسئلة روانی ندارد، تفاوتی نمی كند. اما اختلاف آن دو در این است كه شخصِ دارای مشكل در
سلامت روان ، به طور طبیعی دوربین خود را چنان تنظیم می كند كه عكس های غیرواقعی از موقعی تها بگیرد. این
رویكرد به ما كمك می كند تا رابطة میان مشاوره و مراجع را به همین گونه تنظیم كنیم .
نظریة شناختی  رفتار ی بین دستاوردهای شناختی ، فرایندهای شناختی و طر حهای شناختی تمایز
قائل می شود. برداشت همكار جان در سناریوی بالا مبنی بر این كه "او مشكل واقعی پیدا كرده است "، نمون ة یك
محصول شناختی است . این گونه محصول ها امكان دارد در جبهة مقدم هوشیاری یك فرد یا در لبة آگاهی او باشند.
یعنی امكان دارد در مشاور ة كاوشگری و كشف آنها مدتی ، دیر یا زود، طو ل بكشد. محصول های شناختی ، منحصر ب ه
اندیشه ها و نتیجه گیری های فردی نیستند، بلكه ممكن است شامل تصاویر ذهنی نیز بوده و با كیفیت بازتاب همراه
شوند، یا اغلب در ظاهر بدون تلاش هوشیاران ه و عمدی رخ دهند. به همین علت در اكثر اوقات " افكار خودكار"
نام می گیرند. ماهیت رویكرد شناختی  رفتاری این است ، كه محصولات شناختی آن میان موقعیت ها و پاسخ های
عاطفی ، رفتاری و فیزیولوژیك ی واسطه می شوند و به این ترتیب این رویكرد، یك بسط مهم از الگو ی محرك و
پاسخ رفتار انسان است .
فرایندهای شناختی در سطح بروز كمتر عمل می كنند و سازوكارهای ی را نشا ن می دهند كه افراد به
وسیلة آنها رفت ه رفته قضاوت ها، ارزشیاب یها، انتظارها، ادرا كها و چیزهای ی از ای ن قبیل را ك ه بر آگاه یشان اشراف
دارند، شك ل می بخشند. یك موضوع محوری در تدوین نظریة افسردگی بك و همكارانش این است كه الگوهای
تفكّرِ غلط در نشانگان افسردگی مداخله می كنند. برای مثال افراد افسرده ممكن است یك رویداد واحد را به دامنة
وسیعی از وقایع تعمیم دهند(تعمیم دهی بیش از حد)، یا اثرات منفی پیامدهای نامطلوب را بزر گ نمایی (بزرگ
نمایی ، فاجعه آمیز ساختن ) كرده ، یا در غیاب شواهد كافی (استنباط دلخواهی )، نتیجه گیری كنند.
طرح های شناختی مقیاس هایی اند كه افراد از آنها برا ی پردازش اطلاعات خود بهره می گیرند و
تصور می رود كه در یك سطح ساختاری برای ذخیره كردن ، سازمان بخشی ، یك پارچه سازی و هدایت پردازش
اطلاعات ف متكّی بر استنبا ط شخصی عمل كنند. تصور م یشود طر حهای اطلاعاتی معطوف به فرد(طرح های
فردمحور) نقشی مهم در افسردگی شخص دارند. بنابر فرمول بندی بِك ، طرح های شخصی منفی شامل یك شبكة
سازمان یافتة دقیق از اطلاعات ذخیره شدة فردی (كه در وهل ة اول ناخوشاینداند) به همراه قواعدی برای سنجش
ارزش شخص به عنوان یك فرداند. این طرح ها در افسردگ ی فعال خواهند شد و به طوری كه فرد افسرده تمایل دارد
خود را به گونه ای ناخوشایند ببیند و زندگی گذشته ، حال و آیندة خود را بیشتر به طور منفی تفسیر می كند.
به علاوه ، طرح های شخصیِ منفی فعال شده ، بازیابی اطلاعاتی را ك ه اعتبار آنها را حفظ می كند،
آسان می كنند. تمایز بین محصول های شناختی ، ساختارها و طرح های شناختی تا حدی اختیاری است . اما ای ن تمایز
را تقویت می كنند. در حقیقت بخش اعظم ارزشیابی بعدی مشاورة (CBC) توسعة مشاورة شناختی  رفتاری
شناختی  رفتار ی شاید بر بسط طرح های شناختی متمركز باشد.
بك و الیس ، بیشترین تأكید بر ایجاد تغییر رفتار ی و هیجانی ( CBC ) در مشاور ة شناختی  رفتاری
از را ه تغییر در شناخ تها بوده است . با ای ن حال ، مؤلفا ن اخیر بیان كرده اند كه هر سه عامل (رویكردها، فرایندها و
طرح ها) باهم در تعامل اند. الگوی شناختی در شكل 1.1 نشان داده شده است .
به عنوان مثال ، بررس ی شكل 1.1 معلوم خواهد كرد ك ه آن الگو به طور هماهنگ است با الگوی
شناختی مشاوره در توصیه به مراجعان برای روی آوردن به ورزش (رفتار)، به عنوان روشی در كاهش
تنیدگی (فیزیولوژی ) كه پس از آن حالت افسردگی (هیجانی ) را تخفی ف می دهد و ممكن است به كمتر فاجعه آمیز تلقی
كردن (شناخت ) درگیری ها و گرفتاری های روزانة افراد بینجامد.
به این ترتیب ، مشاور م یتواند از هری ك از ای ن چهار مسیر وارد عم ل شود. و هر مسیر ی را ك ه
برگزیند، تأثیر امواجش به راه های دیگر منتقل می شود. اشكال مختلف درمان های روان شناختی بر جه تهای خاصی
به عنوان هدف تأكید دارند. یكی از مزایا ی الگوی ش

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : مشاورة شناختی - رفتاری , مشاورة شناختی رفتاری , مشاورة شناختی رفتاری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
دسته بندی صفحات
دسته بندی اخبار
بلوک کد اختصاصی