جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

آخرین اخبار فروشگاه

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

دسته: علوم تربیتی

بازدید: 135 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 8254 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 150

جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی خرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل موجود می باشد

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی  ویژه کنکور  - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

بیومکانیک فنون ورزشی
تعریف بیومکانیک ورزشی
 -1
مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات
 -2
کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان
 -3
بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی که بر روی بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار
داده، اثرات حاصله را بررسی . میکند
با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهای مورد استفاده در ورزشهای مختلف میباشد و لـذا تـا حـد زیـادی
محدود به مهارتهای ورزشی است، تعریف فوق مقبولتر است
بیما در ا ینجا به کاربرد یومکان ک در حوزه ورزشی یم یپرداز م
بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موارد زیر میپردازد:  

حرکت های پایه 1
-2
حرکت های یپچییده ورزش
-3
ورزش درمانی
روش یها یمطالعه ب یومکان ک حرکت انسان
روش یها مو یرد استفاده برا یمطالعه ب یکیولوژ یکیو مکان سی یک ستم عبارتند از
 -1
یفیروش توص -2 یلیروش تحل
یمحاسن و معا ب روش تحلیلی عبارتند از
-1
یلیدر روش تحل دقت اندازه یریگ بالاست، اما زمان ز یادی . لازم است
-2
یگران بودن س ستم یها اندازه یریگ
-3
یوقت گ ر بودن اندازه یریگ
-4
حمل و اینقل وسا ویل با شر یط ژه مهارت مورد مطالعه، مشکل است.
نکته: کارایی ژیحرکت با مفاه یم کار و انر یارتباط دارد. ک حرکت کارا، حرکتی است که مقدار کار انجام شده با صـرف
یحداقل انرژ همراه باشد(مثل دوی بیماراتن) اما از د ید یکیومکان ، در بس یاری تیاز فعال ها انجام حرکت یبا حداقل انـرژ
ثیملاك ن یست بلکه تأ یر پذ ر بودن حرکت مهم است یعنی تع تریی ین به ین روش برا یانجام حرکت ا مهارت


مجموعه تست

 -1
این تعریف از حرکت متعلق به کیست که گفته است:« در حرکـت ارادی عامـل حرکـت در ذات متحـرك
است.» 
 )1
ابوعلی سینا )2 ارسطو 3)دوانچی 4)گالیله
 -2
عمل عضله ساقی خلفی کدام است؟
1)
دورسی فلکش و اینورشن مچ پا 2)پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا
3)
پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا 4)دورسی فلکشن و اورشن مچ پا
 -3
کدام جمله درمورد لیگامنت عرضی صحیح است؟
 )1
تخت است و در بخش داخلی مفصل زانو جداری قرار گرفته که سر بالایی آن به فوق لقمـه داخلـی اسـتخوان ران
چسبیده است
 )2
محکم و طناب مانند است و به قسمت بالا و پشت فوق لقمه خارجی استخوان ران چسبیده است
3)
پشت مفصل زانو را میپوشاند
4)
مینیک خارجی را به مینیسک داخلی متصل می سازد
 -4
کدام جمله در مورد عضله سوئز صحیح است؟
. )1
سطحی است 2) بر دو مفصل اثر حرکتی دارد
 )3
قابل لمس کردن نیست. . )4 اکستنسور است
 -5
عضله کف دست طویل چه کاری میکند؟
 )1
فلکسور شست است. 2) فلکسور مچ است
 )3
اکستنسور مچ است. 4) اکستنسور شست است
 -6
کدام جمله برای عضله سه سر بازویی صحیح است؟
 )1
سوپینیتور ساعد است. )2 فلکسور آرنج است. )3 آداکتور بازو است. )4 فلکسور بازو است. حرکت شناسی «143» 


 -7
بخش چهارم عضله ذوزنقه در چند حرکت کتف دخالت دارد؟
 (4 4 (1 3 (2 2 (3 1
 -8
در حالتی که دستها از مفصل شانه دارای آبداکشن 90 درجه است و حرکت هوریزنتال فلکشـن را انجـام
میدهد، چه حرکتی در کتفها به وجود میآید؟

1)ریتراکشن 2)کشش بالایی 3)چرخش پایینی 4)پروتراکشن

پاسخنامه

1 گزینه (1) صحیح است
 -2
گزینه ( .2) صحیح است
 -3
گزینه ( .4) صحیح است
 -4
گزینه (3) صحیح است
 -5
گزینه ( .2) صحیح است
6 -
گزینه ( .3 ) صحیح است
 -7
گزینه ( )1 صحیح است
 -8
گزینه ( .4) صحیح است.

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی) , دانلود جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی) , دانلود جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی , دانلود , جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی , مجموعه تربیت بدنی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
دسته بندی صفحات
دسته بندی اخبار
بلوک کد اختصاصی